Estás a visitar a páxina web www.ccaribeirasacra.com, titularidade de Asociación de Empresarios de Chantada e CCA Ribeira Sacra con domicilio social en Praza de Galicia S/N 1ª pranta , con CIF  G-27191436 . 

A actividade non está suxeita a ningún réxime de autorización administrativa previa. Podes contactar co TITULAR por calquera dos seguintes medios: Teléfono: 982.46.20.94 / 680.645.124  ou no correo electrónico: xerencia@ccaribeirasacra.com

USUARIOS

Estas condicións (en diante Aviso Legal) teñen por finalidade regular o uso da páxina web do TITULAR que pon ao dispor do público.

O acceso e/ou uso desta páxina web do TITULAR atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, as condicións xerais de uso aquí reflectidas. Estas condicións serán de aplicación independentemente das condicións xerais de contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

USO DO PORTAL

www.ribeirasacra.com proporciona o acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en diante, “os contidos” na internet pertencentes ao TITULAR ou aos seus licenciantes aos que o USUARIO poida ter acceso.

O USUARIO asume a responsabilidade do uso do sitio web da Asociación de Empresarios de Chantada. 

O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que o TITULAR ofrece a través do seu sitio www.ccaribeirasacra.com e (con carácter enunciativo, pero non limitativo), a non usalos para:

        Realizar actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública

        Difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos

        Provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos do TITULAR, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriores mencionados.

        Tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes.

        Utilizar o sitio web nin as informacións que nel contéñense con fins comerciais, políticos, publicitarios e para calquera uso comercial sobre todo o envío de correos electrónicos non solicitados.

O TITULAR ten o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non sexan adecuados para a súa publicación. En calquera caso, O TITULAR non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación.

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumprimento da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como o disposto no Regulamento Xeral de Protección de Datos e demais lexislación concordante, informámoslle de que os seus datos persoais figuran nun ficheiro automatizado cuxa responsabilidade é de ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE CHANTADA E CENTRO COMERCIAL ABERTO RIBEIRA SACRA con dirección postal a efecto de notificación en Praza de Galicia S/N 1ª pranta - 27.500 Chantada - Lugo. Os datos persoais que existen no noso poder están protexidos pola nosa Política de Privacidade e só serán utilizados para os fins propios da nosa actividade. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal. Para exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación, supresión e/ou portabilidad debe enviar un correo electrónico a xerencia@ccaribeirasacra.com indicándonos a opción para realizar.

CONTIDOS. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O TITULAR é propietario de todos os dereitos da propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo: imaxes, fotografías, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc), titularidade ou das súas licenciantes.

Todos os dereitos reservados. De acordo co establecido nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización do TITULAR.

O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial do TITULAR. Poderá visualizar os elementos do sitio da Asociación de Empresarios de Chantada e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para uso persoal e privado. O USUARIO non poderá suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado nas páxinas do TITULAR.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

O USUARIO recoñece que a utilización da páxina web e dos seus contidos e servizos desenvólvese baixo a súa única responsabilidade. En concreto, a título meramente enunciativo, o TITULAR non asume ningunha responsabilidade nos seguintes ámbitos:

a)       A dispoñibilidade no funcionamento da páxina web, os seus servizos e contidos e a súa calidade ou interoperabilidade.

b)       A finalidade para a que a páxina web sirva aos obxectivos do USUARIO.

c)       A infracción da lexislación vixente por parte do USUARIO ou terceiros, e, en concreto, dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial que sexan propiedade doutras persoas ou entidades.

d)       A existencia de códigos maliciosos ou calquera outro elemento informático daniño que puidese causar danos ao sistema informático do USUARIO ou de terceiros. É responsabilidade do USUARIO, en todo caso, dispoñer de ferramentas adecuadas para a detección e desinfección destes elementos.

e)       O acceso fraudulento aos contidos ou servizos por terceiros non autorizados, ou, no seu caso, a captura, eliminación, alteración, modificación ou manipulación das mensaxes e comunicacións de calquera clase que devanditos terceiros puidesen realizar.

f)       A exactitude, veracidade, actualidade e utilidade dos contidos e servizos ofrecidos e a utilización posterior que deles faga o USUARIO. O TITULAR poñerá os esforzos e medios para facilitar a información actualizada e fidedigna.

g)       Os danos producidos a equipos informáticos durante o acceso á páxina web e os danos producidos aos USUARIOS cando teñan a súa orixe en fallos ou desconexións nas redes de telecomunicacións que interrompan o servizo.

h)       Os danos ou prexuízos que se deriven de circunstancias ocorridas por caso fortuíto ou forza maior.

No caso de que existan foros, no uso dos mesmos ou outros espazos análogos, ha de terse en conta que, as mensaxes reflicten unicamente a opinión do USUARIO que os remite, que é o único responsable. O TITULAR non se fai responsable do contido das mensaxes enviadas polo USUARIO.

MODIFICACIÓN DESTE AVISO LEGAL E DURACIÓN

O TITULAR resérvase o dereito de realizar sen aviso previo/previo aviso as modificacións que considere oportunas no sitio web da Asociación de Empresarios, podendo cambiar, suprimir ou engadir tantos os contidos e servizos que se prestan a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no sitio web.

A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

LIGAZÓNS

No caso de que en www.ccaribeirasacra.com inclúense ligazóns ou hipervínculos a outros sitios da internet, O TITULAR non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. En ningún caso O TITULAR asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contido en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios da internet. Igualmente, a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

 

 

DEREITO DE EXCLUSIÓN

O TITULAR perseguirá o incumprimento destas condicións, así como calquera utilización indebida do sitio web da Asociación de Empresarios exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

POLÍTICA DE COOKIES

Esta Web utiliza cookies propias e de terceiros, para permitir o acceso, mellorar os nosos servizos e realizar a análise da navegación dos usuarios.

A Web respecta a súa privacidade. A través deste Sitio A Web non recolle nin procesa ningún tipo de datos persoais, excepto os recolleitos a través dos formularios de contacto e as cookies, segundo explícase a continuación.

Este Sitio pode conter ligazóns a outras páxinas web doutras empresas vinculadas ou medios sociais. Ao pulsar sobre unha ligazón a outra páxina web da Web ou de terceiros relacionados, lembre que estas páxinas teñen a súa propia política de privacidade. Por favor, antes de usar estas páxinas web coñeza a súa política de privacidade.

A Web non asume ningunha responsabilidade de ningún tipo sobre as páxinas web de terceiros que aparezan vinculadas neste Sitio.

Esta información emprégase de forma global para mellorar a xestión deste Sitio, analizar as tendencias e recoller datos demográficos sobre os nosos usuarios.

LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

A relación entre o TITULAR e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente. Todas as disputas e reclamacións derivadas deste aviso legal resolveranse polos xulgados e tribunais competentes.

Esta política de cookies foi actualizada o día 10 de outubro de 2019 para adaptarse ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (RGPD).